home  무료강좌 > 취준생을 위한 이론 강의

취준생을 위한 이론 강의

제 목 [취준생을 위한 강좌]2_취업을 하려면 게임업계 흐름부터 파악하라!
작성자 관리자 등록날짜 2015-01-10 17:32:01 / 조회수 : 3,183
  •                                                                     

                          
이전글 [취준생을 위한 강좌] 업데이트 중입니다.
다음글 [취준생을 위한 강좌]3_드로잉풍,반실사풍,실사풍 게임 알아보기!