home  무료강좌 > 취준생을 위한 이론 강의

취준생을 위한 이론 강의

제 목 [취준생을 위한 강좌]12_퀄리티의 기준은 무엇인가?(준비중)
작성자 관리자 등록날짜 2015-01-10 14:55:06 / 조회수 : 1,984
  •                                                                    

                                                                                  준비중 입니다.

                                                                                    죄송합니다.
이전글 [취준생을 위한 강좌]11_무엇이든 많이 보는 습관을 길러라
다음글 [취준생을 위한 강좌]13_엔진은 무엇이며 게임은 어떻게 만들어 지는가?